Loading...
 
Καλάθι

Περιεχόμενα

1.Εισαγωγή

2.Ποιοι είμαστε

3.Επικοινωνήστε μαζί μας

4.Ορισμοί με βάση το Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων (679/2016)

5.Ποια δεδομένα επεξεργαζόμαστε

6.Πως επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας

7.Νόμιμη βάση επεξεργασίας

8.Χρόνος Διατήρησης

9.Ποια είναι τα δικαιώματά σας

10.Τρόποι Άσκησης των Δικαιωμάτων

11.Κόστος και χρόνος ανταπόκρισης

12.Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης

13.Γενικές δεσμεύσεις

14.Επικαιροποίηση της παρούσας Πολιτικής

 

Εισαγωγή

Ο Προμηθευτικός Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Νότιας Πελοποννήσου ΣΥΦΑΝΟΠΠΕ, σεβόμενος το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα και προκειμένου να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR 679/2016) διαμόρφωσε, συνέταξε και τηρεί Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, και λαμβάνει τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ώστε να διασφαλίσει την ασφάλεια των πληροφοριών, την τήρηση της εχεμύθειας και τη δυνατότητα άσκησης των δικαιωμάτων από την πλευρά των υποκειμένων που απορρέουν από τον ΓΚΠΔ.

 

Ποιοι είμαστε

Ο Συνεταιρισμός φαρμακοποιών Νότιας Πελοποννήσου ιδρύθηκε το 1994 από 76 φαρμακοποιούς από τους νομούς Μεσσηνίας – Ηλείας – Λακωνίας και Αρκαδίας με σκοπό την προμήθεια φαρμάκων και παραφαρμακευτικών των φαρμακείων τους. Ο Όμιλος ΣΥΦΑΝΟΠΠΕ αριθμεί σήμερα 198 μέλη φαρμακοποιούς και εξυπηρετεί συνολικά περί τα 310 φαρμακεία μαζί με τους πελάτες στους 4 νομούς της Νότιας Πελοποννήσου.

Σκοπός μας είναι η παροχή υψηλού επιπέδου υποστήριξης στον φαρμακοποιό για την λειτουργία του φαρμακείου του και η εξασφάλιση της ανάπτυξης στα φαρμακεία μέλη μας και της καλύτερης εξυπηρέτησης των ασθενών και καταναλωτών πελατών τους.

 

- Η αποστολή μας:

 • Η ποιοτική εξυπηρέτηση των φαρμακείων

 • Η ελαχιστοποίηση των ανθρώπινων αστοχιών στην λειτουργία μας

 • Η ανταπόκριση στις προσδοκίες των μελών και πελατών μας

- Η στρατηγική μας:

 • Η ανταπόκριση στις ανάγκες των φαρμακείων

 • Η ικανοποίηση των προσδοκιών όλων των συνεργατών μας

 • Η δημιουργία ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων

 • Η προσαρμογή στο μεταβαλλόμενο περιβάλλον της φαρμακευτικής αγοράς

  

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για κάθε ερώτηση ή απορία σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων καθώς και για την άσκηση των δικαιωμάτων σας που αναφέρονται παρακάτω,  μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Επικοινωνίας για θέματα Προσωπικών Δεδομένων:

ΦΡΑΓΚΟΥ ΑΝΝΑ ,στο e-mail: info@syfanope.gr ή στο 27210 94146

 

Ορισμοί με βάση το Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων (679/2016)

«Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»), δηλαδή εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

«Ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»: δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και η επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, δεδομένων που αφορούν την υγεία ή δεδομένων που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό.

«Επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

«Σύστημα αρχειοθέτησης»: κάθε διαρθρωμένο σύνολο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία είναι προσβάσιμα με γνώμονα συγκεκριμένα κριτήρια, είτε το σύνολο αυτό είναι συγκεντρωμένο είτε αποκεντρωμένο είτε κατανεμημένο σε λειτουργική ή γεωγραφική βάση.

«Υπεύθυνος επεξεργασίας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·

«Εκτελών την επεξεργασία»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας.

«Συγκατάθεση» του υποκειμένου των δεδομένων: κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.

«Δεδομένα που αφορούν στην υγεία»: Είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία σχετίζονται με τη σωματική ή ψυχική υγεία ενός φυσικού προσώπου, περιλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών υγειονομικής φροντίδας, και τα οποία αποκαλύπτουν πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας του.

 

Ποια δεδομένα επεξεργαζόμαστε

Ο ΣΥΦΑΝΟΠΠΕ, σεβόμενος τις αρχές που διέπουν την νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα επεξεργάζεται τα δεδομένα που κρίνονται απαραίτητα από την κείμενη νομοθεσία και την εκπλήρωση των καταστατικών του σκοπών.

- Για τις ανάγκες της διεξαγωγής των προμηθειών και την εξασφάλιση επάρκειας για την εκτέλεση συνταγών επεξεργαζόμαστε τα απαραίτητα δεδομένα, ήτοι:

 • Για τα φαρμακείο: επωνυμία, ΑΦΜ, διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας, φορολογικό μητρώο, οικονομικά στοιχεία
 • Για τον ασθενή: ονοματεπώνυμο, ΑΜΚΑ, ΑΜΑ, ασφαλιστική ικανότητα, έτος γέννησης, διεύθυνση, τηλέφωνο, διάγνωση
 • Στοιχεία γιατρού: ονοματεπώνυμο, ΑΜΚΑ, ΕΤΑΑ, ειδικότητα, μονάδα

- Για την δρομολόγηση των παραγγελιών φαρμακείων, επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα δεδομένα:

 • Ονοματεπώνυμο/επωνυμία, ΑΦΜ, διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας
 • Στην Πολιτική μας είναι η εκτέλεση παραγγελιών φαρμάκων, με απαλοιφή των ιατρικών δεδομένων ασθενών, ωστόσο ενδέχεται να περιλαμβάνονται από παραδρομή κατά τη χορήγηση της παραγγελίας από το φαρμακείο. Σε αυτή την περίπτωση τα δεδομένα σας δεν υπόκεινται σε περαιτέρω επεξεργασία από μας και λαμβάνονται τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία τους.

- Για την χορήγηση παραφαρμάκων/συμπυκνωτών οξυγόνου απαραίτητη είναι η επεξεργασία των παρακάτω δεδομένων

 • Στοιχεία ασθενή: ονοματεπώνυμο, ΑΜΚΑ, ΑΜΑ, ασφαλιστική ικανότητα, έτος γέννησης, διεύθυνση, τηλέφωνο, διάγνωση

- Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της δικτύωσης και της επιβράβευσης των καταναλωτών, ο ΣΥΦΑΝΟΠΠΕ, έχει θέσει σε λειτουργία το δίκτυο φαρμακείων GreenPharmacy, όπου τηρεί και επεξεργάζεται μέσω καρτών μελών και της ιστοσελίδας www.greenyourhealth.gr τα παρακάτω δεδομένα των κατόχων καρτών:

 • Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, πόλη, τηλέφωνο και e-mail

    Για την υποστήριξη του δικτύου Green Pharmacy δεν γίνεται επεξεργασία με κατάρτιση προφίλ. Ο κάτοχος μπορεί να άρει τη συγκατάθεσή του ανά πάσα στιγμή. 

- Για τα πρόσωπα που συνδέονται με σχέση απασχόλησης με τον ΣΥΦΑΝΟΠΠΕ, επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα δεδομένα:

 • Ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, ΑΔΤ, στοιχεία επικοινωνίας, τίτλους σπουδών, προϋπηρεσία, δίπλωμα αυτοκινήτου
 • Τηρούνται επίσης δεδομένα υγείας για την παροχή αναρρωτικών αδειών και ειδικών επιδομάτων
 • Για τις ανάγκες τήρησης ιδιωτικού ασφαλιστηρίου του προσωπικού, γνωματεύσεις γιατρών και δεδομένα συζύγων και τέκνων

- Στις εκδηλώσεις που διοργανώνουμε ενδέχεται να προβούμε σε φωτογράφηση/ βιντεοσκόπηση, για τις ανάγκες ενημέρωσης μελών και ενδιαφερομένων μέσω σχετικών αναρτήσεων στην ιστοσελίδα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του φορέα και για την τήρηση αρχείου. Σε κάθε εκδήλωση θα υπάρχει ενημέρωση στην είσοδο για την φωτογράφηση/βιντεοσκόπηση και θα σας δίνεται η δυνατότητα να αρνηθείτε να συμπεριληφθείτε στο υλικό με πρόσφορο τρόπο.

 

Πως επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας

Για το σύνολο των διαδικασιών επεξεργασίας που λαμβάνουν χώρα, όπως αυτές παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω, λαμβάνουμε υπόψη μας το σύνολο της κείμενης εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας για τα Προσωπικά Δεδομένα

 • Νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια. Η επεξεργασία είναι σύννομη όταν (1) το υποκείμενο των δεδομένων έχει συναινέσει στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για έναν ή περισσότερους σκοπούς (2) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης (3) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την συμμόρφωση του υπευθύνου επεξεργασίας με έννομη υποχρέωση (4) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη του ζωτικού συμφέροντος (5) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη του δημοσίου συμφέροντος (6) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας.

 • Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία. Οι κύριοι σκοποί επεξεργασίας είναι η εκτέλεση της σύμβασης τόσο με το ανθρώπινο δυναμικό όσο και με τους πελάτες.

 • Ελαχιστοποίηση των δεδομένων. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία

 • Ακρίβεια. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι ακριβή και όταν είναι αναγκαίο, επικαιροποιούνται. Ταυτόχρονα, λαμβάνουμε όλα τα εύλογα μέτρα για την άμεση διαγραφή ή διόρθωση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία είναι ανακριβή.

 • Περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διατηρούνται υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Σημειώνεται ότι υπάρχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποθηκεύονται για μεγαλύτερο της επεξεργασίας χρονικό διάστημα για σκοπό αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον. Σε αυτή την περίπτωση, εφαρμόζουμε τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα.

 • Ακεραιότητα και Εμπιστευτικότητα. Η επεξεργασία γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται η ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Αναλυτικά τα μέτρα παρουσιάζονται παρακάτω. Σημειώνεται όμως ότι προβλέπεται η εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, η παρακολούθηση της πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, η ορθή καταστροφή, λοιπά τεχνικά μέτρα.

 • Εκτελούντες την επεξεργασία. Για τις περιπτώσεις, όπου είναι απαραίτητη η διαβίβαση των δεδομένων, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες λειτουργίας του ΣΥΦΑΝΟΠΠΕ (πχ λογιστής, τεχνικός υπολογιστών κλπ), ο φορέας διασφαλίζει ότι οι συνεργάτες δεσμεύονται να λαμβάνουν τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ώστε να προβούν σε επεξεργασία και ότι λειτουργούν μόνο στο πλαίσιο της εντολής που λαμβάνουν.

 

Νόμιμη βάση επεξεργασίας

Για τις ανάγκες των προμηθειών και παραγγελιών συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για τις ανάγκες της εκτέλεσης της σύμβασης, με βάση τη φορολογική και κάθε άλλη σχετική νομοθεσία. Τηρώντας την ασφαλιστική νομοθεσία επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα και δεδομένα ειδικών κατηγοριών, και προβαίνουμε στις απαραίτητες διαβιβάσεις στους εκάστοτε φορείς ασφάλισης, ώστε να τηρείται σύννομα η διαδικασία εκτέλεσης συνταγών και χορήγησης παραφαρμάκων.

Η ίδια μέριμνα τήρησης της εργατικής, ασφαλιστικής και φορολογικής νομοθεσίας, εξασφαλίζεται και για την περίπτωση της συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων για το προσωπικό μας.

Για τις ανάγκες της λειτουργίας του δικτύου GreenPharmacy αποστέλλονται ενημερωτικά e-mails (newsletter) και μηνύματα (sms) μόνον εφόσον έχει χορηγηθεί η απαραίτητη συγκατάθεση από την πλευρά των υποκειμένων, η οποία και προτείνεται στο στάδιο της εγγραφής, μαζί με την αίτηση και την κάρτα μέλους. Τα υποκείμενα έχουν δικαίωμα να ανακαλέσουν τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή, ενημερώνοντας:

-στην ηλεκτρονική διεύθυνση  info@syfanope.gr

-στο τηλέφωνο 27210 94146

 

Χρόνος Διατήρησης

Ο χρόνος διατήρησης των προσωπικών δεδομένων σας προσδιορίζεται από την ύπαρξη σχετικών συμβάσεων συνεργασίας και στοιχείων πώλησης. Τα δεδομένα σας δεν διατηρούνται περισσότερο από όσο απαιτεί η εκτέλεση της συμβατικής υποχρέωσης παρά μόνο για την ικανοποίηση του εργατικού και φορολογικού δικαίου ή/και στην περίπτωση ρητής συγκατάθεσης για επιπλέον σκοπό επεξεργασίας.

 

Ποια είναι τα δικαιώματά σας

Σεβόμαστε το σύνολο των δικαιωμάτων σας που απορρέουν από την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Τα δικαιώματά σας σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού περί Προστασίας Δεδομένων 679/2016/ΕΕ είναι:

 • Δικαίωμα Πρόσβασης (Άρθρο 15): μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αποκτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα για να επιβεβαιώσετε τις κατηγορίες δεδομένων που διατηρούμε, τον σκοπό επεξεργασίας, τη νομική επεξεργασία, την τυχόν διαβίβαση σε τρίτους, το χρονικό διάστημα για το οποίο αποθηκεύονται ή τα κριτήρια που καθορίζουν αυτό το χρονικό διάστημα, τα δικαιώματα που έχετε, την πηγή προέλευσης των προσωπικών δεδομένων αν αυτά δεν έχουν συλλεχθεί από εσάς.

 • Δικαίωμα Διόρθωσης (Άρθρο 16): μπορείτε ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσετε μαζί μας και να διορθώσετε/επικαιροποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα. Ανά τακτά χρονικά διαστήματα θα επικαιροποιούμε τα στοιχεία σας ώστε να είναι ακριβή.

 • Δικαίωμα Διαγραφής (Άρθρο 17): μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αποφασίσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων. Θα διαγράψουμε τα δεδομένα που διατηρούμε, εφόσον δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν, δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία λόγω ανάκλησης της συγκατάθεσης και εφόσον δεν επιθυμείτε πλέον την επεξεργασία. Σημειώνεται ότι τα προσωπικά δεδομένα θα διατηρηθούν για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων μας και για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον ή/και νομικής υποχρέωσης που επιβάλλεται από το φορολογικό και εργατικό δίκαιο.

 • Δικαίωμα περιορισμού επεξεργασίας (Άρθρο 18). Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας. Σε αυτή την περίπτωση, τα εν λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εκτός της αποθήκευσης, θα επεξεργάζονται από εμάς μόνο με τη συγκατάθεσή σας.

 • Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης για τις περιπτώσεις όπου η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων έχει ως νόμιμη βάση την συγκατάθεση

 • Δικαίωμα φορητότητας των προσωπικών σας δεδομένων (Άρθρο 20): μπορείτε ανά πάσα στιγμή να μας ζητήσετε να μεταφέρουμε σε ευανάγνωστη μορφή τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλο Υπεύθυνο Επεξεργασίας εφόσον η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση ή η επεξεργασία διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα.

 • Δικαίωμα Εναντίωσης (Άρθρο 21): μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, εφόσον αυτή έχει ως νόμιμη βάση επεξεργασίας το έννομο συμφέρον μας ή το δημόσιο συμφέρον.

 • Δικαίωμα καταγγελίας στην εποπτική αρχή της χώρας. Εφόσον δεν καταφέρουμε εντός του χρονικού πλαισίου που ορίζει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας, έχετε το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην εποπτική αρχή. Στην Ελλάδα η εποπτική αρχή είναι η Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, www.dpa.gr

 

Τρόποι Άσκησης των Δικαιωμάτων

Για το σύνολο των δικαιωμάτων σας, ακολουθούμε τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων όπως αυτές περιγράφονται στο Άρθρο 12. Μπορείτε να συμπληρώσετε την επισυναπτόμενη φόρμα και να την αποστείλετε με email στο info@syfanope.gr ή με φαξ στο 27210 94148 ή να την παραδώσετε στα γραφεία μας στη διεύθυνση: ΜΙΧΑΛΟΥ ΚΑΙ ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΥ, ΚΑΛΑΜΑΤΑ. Έχετε τη δυνατότητα να ασκήσετε τα δικαιώματά σας προφορικά, υπό την προϋπόθεση ότι η ταυτότητά σας είναι αποδεδειγμένη με άλλα μέσα. Ενδέχεται για την ασφάλεια των δεδομένων σας, να ζητήσουμε ορισμένα στοιχεία με σκοπό την ταυτοποίησή σας.

 

Κόστος και χρόνος ανταπόκρισης

Θα επεξεργαστούμε άμεσα και ατελώς το αίτημά σας και εντός ενός μήνα θα ικανοποιήσουμε το δικαίωμά σας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο χρόνος ανταπόκρισης μας ενδέχεται να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων. Σε αυτή την περίπτωση, θα σας ενημερώσουμε για την εν λόγω παράταση και για τους λόγους της καθυστέρησης εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος.

Όλες οι πληροφορίες παρέχονται δωρεάν. Εξαίρεση αποτελούν προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά αιτήματα, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους. Σε αυτή την περίπτωση, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του Άρθρου 12 του ΓΚΠΔ μπορεί να επιβάλουμε την καταβολή εύλογου τέλους ή να αρνηθούμε να δώσουμε συνέχεια στο αίτημα.

 

Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης

Ο ΣΥΦΑΝΟΠΕΕ έχει εγκαταστήσει κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης (CCTV) για τον σκοπό της προστασίας προσώπων και αγαθών από φθορές και παράνομες ενέργειες.

Το κύκλωμα λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις κατευθυντήριες γραμμές της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Οι κάμερες είναι τοποθετημένες σ το εξωτερικό των κτιριακών εγκαταστάσεων και είναι εστιασμένες στις εισόδους (πόρτες) του κτηρίου.

Υπάρχουν ενημερωτικές πινακίδες πριν την είσοδο στους χώρους επιτήρησης.

Οι οθόνες παρακολούθησης ευρίσκονται σε φυλασσόμενο χώρο και σε αυτές έχουν πρόσβαση μόνο οι αρμόδιοι υπάλληλοι και ο Γενικός Διευθυντής.

Οι κάμερες δεν καταγράφουν ήχο.

Ο χρόνος τήρησης του υλικού λήψης είναι 15 ημέρες και μετά καταστρέφεται.

  

Γενικές δεσμεύσεις

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα κάθε κατηγορίας τηρούνται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τον σκοπό της επεξεργασίας.

Τα μέλη της Διοίκησης, το σύνολο των εργαζομένων και οι εξωτερικοί συνεργάτες μας δεσμεύονται από υποχρέωση εχεμύθειας για τα προσωπικά δεδομένα των οποίων λαμβάνουν γνώση κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Έχουν όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τον ΓΚΠΔ.

 

Επικαιροποίηση της παρούσας Πολιτικής

Διατηρούμε το δικαίωμα να ενημερώνουμε την παρούσα πολιτική σε περίπτωση που μεταβληθούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε ή εμπλουτιστούν οι διαδικασίες επεξεργασίας που λαμβάνουν χώρα ή σημειωθεί οποιαδήποτε άλλη αλλαγή που αξιολογηθεί ως σημαντική για την Προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Η ενημέρωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας, και θα ειδοποιηθείτε με κάθε δυνατό μέσο.

 

Ημερομηνία Ενημέρωσης παρούσας πολιτικής προστασίας

08/10/2018

Ημερομηνία επικαιροποίησης

09/01/2020 

Εγγραφείτε στο Newsletter μας

για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας

Εγγραφή στο Newsletter

 •  
© 2023 ΟΜΙΛΟΣ ΣΥ.ΦΑ.ΝΟ.Π.ΠΕ. - All rights reserved.
Developed by LogicOne